Tisztelt vásárlóink! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy áruházunk technikai okok miatt átmenetileg zárva tart. Megértésüket köszönjük!

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – MERCEDESajandek.hu

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) Hovány Prémium Automotive Kft. (székhely: 6000 Kecskemét Szent László krt. 68. adószám:13914350-2-03), mint szolgáltató       által üzemeltetett  webáruház használatára  vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti  magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formába kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi  linkről:http://mercedesajandek.hu/aszf-a5613/pdf

              

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve:Hovány Prémium Automotive Kft.

A szolgáltató székhelye:6000 Kecskemét Szent László krt. 68.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:zsiros.katalin@hovany.hu

Cégjegyzékszáma:03-09-114446

Adószáma:13914350-2-03

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: ⁺­ ­36-76/501-900

Adatvédelmi nyilvántartási száma:02670-0001

Engedély száma:10799/2014.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Webshop motor szolgáltató: Superwebáruház, adószám: 66512330-1-24, Elérhetőség: contact@superwebaruhaz.hu

Tárhelyszolgáltató: Superwebaruhaz. adószám:66512330-1-24. Elérhetőség:contact@superwebaruhaz.hu

 

 

 

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön

kikötés nélkül is irányadók.

 

Adatkezelési szabályok:

Adatvédelmi Tájékoztató

 

A Hovány Prémium Automotive Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 68.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-114446), mint a Hovány Csoport Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vett adatkezelője (Adatvédelmi azonosító: 02670-0001) az alábbi tájékoztatóban rögzíti azon adatvédelmi elveit és szabályait, melyeket a Hovány Csoport tevékenysége kapcsán végzett adatkezelések során ügyfelei személyes adatainak, valamint információs önrendelkezési jogának védelme érdekében messzemenőkig szem előtt tart.

A Hovány Premium Automotive Kft. a jelen tájékoztató közzétételével kötelezettséget vállal arra, hogy a Hovány Csoport tevékenységével kapcsolatos minden egyes adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek és elvárásoknak. A Hovány Csoport mindenkori tagvállalatai által végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés szabályaira vonatkozó tájékoztatás folyamatosan elérhető a http://www.hovany.hu/adatvedelem címen. A Hovány Premium Automotive  Kft. fenntartja magának a jelen tájékoztató – megfelelő időben közzétett értesítést követő – módosításának jogát.

A Hovány Premium Automotive  Kft. adatkezelési elveinek és gyakorlatának kialakítása során elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-4001-6/2012 számú ajánlásában foglaltakra volt figyelemmel.

A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazása során:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

2

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6 A webáruház Mercedes-Benz kollekció termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák. Átvehetők házhoz-szállítással,utánvéttel.

Áraink bruttó  árak, az áfát tartalmazzák.

 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

Regisztráció

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

A megrendelés folyamata

1. A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül megtekintheti annak tartalmát.

2. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében,

hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy egyből termék belehelyezésekor . A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.

3. A kosárban található „Kasszához” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.

4. A következő lépés a szállítási mód ,valamint a szállítási cím kiválasztása.

 

5. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Kasszában”-ban található „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.

6. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon  kedden, és csütörtökön:8-tól 17 óráig, hétfőn, szerdán, és pénteken 10-19 óráig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Szállítási díjak

Szállítás díjak belföldre

A szállítási díjat a csomag súllya határozza meg:

Házhoz-szállítás utánvéttel:

 

 • 0-1000 g-ig                 1500 Ft
 • 1001-2000 g-ig          2300 Ft
 • 2001-3000 g-ig         1700 Ft
 • 3001-4000 g-ig         1800 Ft
 • 4001-5000 g-ig         1900 Ft
 • 5001-10000 g-ig       2100 Ft
 • 10001-15000 g-ig    2300 Ft
 • 15001-20000 g-ig    2500 Ft
 • 20001-25000 g-ig    2700 Ft
 • 25001-30000 g-ig    2800 Ft

A csomagokat az MPL futár 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre.

 MPL Postán maradó csomag:

 • 0-1000 g-ig              1400 Ft
 • 1001-2000 g-ig       1500 Ft
 • 2001-3000 g-ig       1600 Ft
 • 3001-4000 g-ig       1700 Ft
 • 4001-5000 g-ig       1800 Ft
 • 5001-10000 g-ig     1900 Ft
 • 15001-20000 g-ig   2100 Ft
 • 20001-25000 g-ig   2300 Ft
 • 25001-30000 g-ig   2400 Ft

A megrendelt csomagot az MPL futárszolgálat az Ön által megjelölt postahelyi PostaPont-baszállítja. A fizetés a helyszínen, utánvéttel.

MPL MOL PostaPont,vagy Csomagautomata

 • 0-1000 g-ig              1500 Ft
 • 1001-2000 g-ig       1600 Ft
 • 2001-3000 g-ig       1700 Ft
 • 3001-4000 g-ig        1800 Ft
 • 4001-5000 g-ig       1900 Ft
 • 5001-10000 g-ig     2000 Ft
 • 10001-15000 g-ig   2100 Ft
 • 15001-20000 g-ig   2200 Ft
 • 20001-25000 g-ig   2300 Ft
 • 25001-30000 g-ig   2400 Ft

A megrendelt csomagot az MPL futárszolgálat az Ön által kiválasztott MOL PostaPont-ra,vagy csoamgautomatához szállítja. A fizetés a helyszínen, utánvéttel.

 Szállítási határidő:

Amennyiben a rendelt termék van raktáron, és a  megrendelés munkanapokon 14 óráig megtörténik, még aznap átadásra kerül a csomag a futárszolgálat felé. 

Azon termékek esetén amik nincsenek aktuálisan raktárunkban 1-5 munkanapon belül tudjuk a szállítást vállalni. Ebben az esetben telefonon felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel egyeztetés céljából.

 

 Felelősség korlátozása

Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: 

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Mercedesajandek.hu akadálytalan működését és a vásárlást
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
 • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
 • Elgépelésekből adódó tévedések


Cégünk nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Mercedesajandek.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A Mercedesajandek.hu-t működtető cég nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Mercedesajandek.hu-n. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, meg kell szakítania a vásárlást.

Cégünk szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban cégünk nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, cégünk szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

 

 

4

Elállás joga

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él! A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, elállhat a vásárlástól kiszállítás és személyes átvétel esetén is. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható!

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:

Hovány Premium Automotive  Kft. 6000 Kecskemét, Szent László Krt. 68., zsiros.katalin@hovany.huA fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kapunk felhatalmazást, akkor a visszafizetés az Ön által igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Önt terheli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jog nem gyakorolható a következő termékek esetén:

 • Higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, kozmetikumok esetén amennyiben már kibontásra került a termék.
 • Ha nincs meg a termék összes tartozéka.

 

 

1. Elállási jog nyilatkozat

Az Elállási jog nyilatkozat megtalálható az ÁSZF 1.számú mellékleteként!

Garancia, jótállás

A cégünk által eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak (151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet)megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991.(IX.10.)sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

 

Panaszkezelés

Amennyiben a rendelése kapcsán valamilyen gondot észlel, akkor haladéktalanul vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A csomag átvételekor tapasztalt probléma esetén hívja ügyfélszolgálatunkat. Már átvett csomagok esetében kérjük, hogy e-mailben jelezze cégünk felé az alábbiakat:

 • Rendelési szám
 • Panasz típusa és leírása


Leggyakrabban előforduló esetek kezelése:

 1. Hiányzik termék a csomagból - Írja le, hogy mi nem volt a csomagban. Kivizsgáljuk az esetet, és a lehető leghamarabb térítésmentesen kiküldjük a hiányzó terméket.
 2. A rendelt termék helyett más érkezett - A bejelentést követően kivizsgáljuk az esetet, és telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot a további teendőkkel kapcsolatosan.  Önnek a történtek bejelentésén kívül jellemzően semmilyen teendője nincsen!
 3. Sérülten érkezett a termék - Készítsen fotót a termékről. Amennyiben a sérülés miatt a termék nem használható, akkor kicseréljük a terméket, és térítésmentesen újra kiszállítjuk.

 

 

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel

30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik

a Kecskeméti Bíróság/Törvényszék illetékességét.

A Hovány Premium Automotive  Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Hovány Premium Automotive fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a webáruházat más domainnév alá helyezze át.

A Hovány Csoport marketing céllal felhasználhatja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett:

Hovány Premium Automotive  Kft.
6000 Kecskemét Szent László Krt. 68.

₊36-76/501-900

zsiros.katalin@hovany.hu

 

Alulírott # kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 • #Termék lista

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: #

 

Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:

 

#Város, éééé.hh.nn

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)